LexStat - Automatic Cognate Judgments

Dataset: dialectdata_tokens

Concept: a sore throat (ID: 1)
CogID Language Entry Aligned Entry
40 Aalten ətɪndənhɑls
-ə----t--ɪ-nd---ə-n-h-ɑ-l-s-
40 Adorp tĩn̆keˑl
------t-----------k--l---
40 Almelo tɪn̆dəkɛl
------t--ɪ-d---ə---k-ɛ-l---
40 Almkerk kɛˑlpaĭn
kɛˑ-l--pa--n----------------
40 Alveringem sɪˑərĩˑzəkeˑlə
sɪˑə---r--ĩˑ--z---ə---k--l--ə
40 Assen pinɪndəkeˑl
pi----n--ɪ-nd---ə---k--l---
40 Aubel wiə̆ɣənhɔ̂ːs
wiə̆----ɣ--ə-n--------h-ɔ̂ː---s-
40 Baelen hɔ̂ːspiŋ
hɔ̂ː--s-p--i-ŋ----------------
40 Beek kɛˑlpin
kɛˑ-l--p--i-n----------------
40 Beets ətinəhɔls
-ə----t--i-n----ə---h-ɔ-l-s-
40 Bergum pininəkeˑl
pi----n--i-n----ə---k--l---
40 Bierum tɪ̃ŋ̆keˑl
------t--ɪ̃-ŋ̆--------k--l---
40 Bolsward ətɪnəkeːl
--ə---t--ɪ-n----ə---k--l---
40 Borger sɛ̝ːr̆tɪndh̆ɑls
sɛ̝ː---t--ɪ-nd--------ɑ-l-s-
40 Born kɛˑlpin
kɛˑ-l--p--i-n----------------
40 Breskens pinɪ̃nzə̃keˑlə
pi----n--ɪ̃-nz---ə̃---k--l--ə
40 Damme sɪˑə̆rɪ̃zəkeˑlə
sɪˑə̆---r--ɪ̃--z---ə---k--l--ə
40 Delft pæˑnin̆zə̆ke̞ˑə̆l̩
pæˑ----n--i-z---ə̆---ke̞ˑə̆----
40 Den Burg pinɪ̃sənkel
pi----n--ɪ̃--s---ə-n-k-e-l---
40 Den Oever ən̆sɪˑrəkel
-ə---------s-ɪˑrə---k-e-l---
40 Doetinchem tɪndəkɛˑə̆lə
------t--ɪ-nd---ə---kɛˑə̆-l--ə
40 Dokkum pinɪnəkeːl
pi----n--ɪ-n----ə---k--l---
40 Drongelen kɛˑlpæĭn
kɛˑ-l--pæ--n----------------
40 Dussen pæĭnɪnzəŋkɛˑl
pæ---n--ɪ-nz---ə-ŋ-k-ɛˑ-l---
40 Emmen tɪnˑhɑls
------t--ɪ---------h-ɑ-l-s-
40 Eupen əteɣənəhɔ̞̂ˑŭs
-ə----teɣə-n----ə---h-ɔ̞̂ˑ--s-
40 Ferwerd pininəkeˑl
pi----n--i-n----ə---k--l---
40 Finsterwolde tɪnda̟ːls
------t--ɪ-nd---------a̟ː-l-s-
40 Franeker piˑnə̆kel
p----n---------ə̆---k-e-l---
40 Garmerwolde tĭn̆keˑl
------t-----------k--l---
40 Geel keˑlpɛ̝ˑn
k-l--p--ɛ̝ˑ-n----------------
40 Gemert peŋɪnzənkeˑə̆l
pe----ŋ--ɪ-nz---ə-n-kə̆-l---
40 Geraardsbergen siˑə̆rizaŋkæˑlə
sə̆---r--i--z---a-ŋ-k-æˑ-l--ə
40 Gits əzɪ̝ˑə̆rəke̞ˑlə
-ə----------zɪ̝ˑə̆rə---k-e̞ˑ-l--ə
40 Goirle pɛntɪnzəŋkɛˑl
pɛ----n-tɪ-nz---ə-ŋ-k-ɛˑ-l---
40 Grimbergen paːə̆ninzəŋkɛ̠ːl
paːə̆----n--i-nz---ə-ŋ-k-ɛ̠ː-l---
40 Groningen pinɪndəkeˑl
pi----n--ɪ-nd---ə---k--l---
40 Grouw pininəkiˑəl
pi----n--i-n----ə---kə-l---
40 Haarlem keˑlpɛin
k-l--p--ɛi-n----------------
40 Hardenberg n̩ze̞ːr̆n̩h̆ɑls
-----------z---e̞ː--ɑ-l-s-
40 Harlingen pinəkeːl
pi----n---------ə---k--l---
40 Heemskerk kelpɛ̞ĭn
ke-l--pɛ̞--n----------------
40 Heerenveen pinəkeːl
pi----n---------ə---k--l---
40 Heerhugowaard pɑ̹inɪn̆zəŋ̆kɪːl
pɑ̹i---n--ɪ-z---ə-ŋ̆-k-ɪː-l---
40 Hekelgem kɛːlpɔˑə̆n
kɛː-l--pɔˑ-ə̆-n----------------
40 Helmond pɛŋɪzə̆ŋkɛˑə̆l
pɛ----ŋ--ɪ--z---ə̆-ŋ-kɛˑə̆-l---
40 Hengelo tɪnˑhaˑls
------t--ɪ---------h--l-s-
40 Hindeloopen pininəkeːl
pi----n--i-n----ə---k--l---
40 Hollum pɪn̩əkeˑl
pɪ-------------ə---k--l---
40 Holwerd lɛstfɑnəkeˑl
lɛ--stf--ɑ-n----ə---k--l---
40 Hoogezand pinɪndəkeˑl
pi----n--ɪ-nd---ə---k--l---
40 Hoogstede hɑlse̞ːə̆tə̆
hɑ-ls----e̞ːə̆-t----------ə̆-----
40 Houthalen kɪˑə̆lpɛĭn
kɪˑə̆l--pɛ--n----------------
40 Huizen paˑĭndinzəŋkiˑə̆l̩
p---n-di-nz---ə-ŋ-kə̆----
40 Ingooigem əzɪ̝ˑə̆rəkeˑlə
-ə----------zɪ̝ˑə̆rə---k--l--ə
40 Kampen pinəɪndəkeːlə
pi----n--əɪ-nd---ə---k--l--ə
40 Kapelle pinɪzəŋkeˑlə
pi----n--ɪ--z---ə-ŋ-k--l--ə
40 Kapelle-Broek pinɪ̞̃zəkeˑlə
pi----n--ɪ̞̃--z---ə---k--l--ə
40 Kerkrade kɛˑlpin
kɛˑ-l--p--i-n----------------
40 Kieldrecht pɛˑnɪzɛŋkeˑl
pɛˑ----n--ɪ--z---ɛ-ŋ-k--l---
40 Kinrooi kɛ̂ˑlpîˑn
kɛ̂ˑ-l--p--îˑ-n----------------
40 Klaaswaal paĭnɪnzəŋkeˑĭl
pa---n--ɪ-nz---ə-ŋ-k-l---
40 Kollum ətinəkeˑl
--ə---t--i-n----ə---k--l---
40 Lamswaarde pɛˑinɪzɛ̞ŋkeˑl
pɛˑi---n--ɪ--z---ɛ̞-ŋ-k--l---
40 Langweer pininəkiˑə̆l
pi----n--i-n----ə---kə̆-l---
40 Laren tɪnˑhɑls
------t--ɪ---------h-ɑ-l-s-
40 Lebbeke kɛːlpʊˑə̆n
kɛː-l--pʊˑ-ə̆-n----------------
40 Leeuwarden pinəkeˑl
pi----n---------ə---k--l---
40 Lemele ə̆nze̞ːə̆nhɑls
---------ə̆-nz---e̞ːə̆-n-h-ɑ-l-s-
40 Lippelo kɛ̠ˑĭlpɑˑə̆n
kɛ̠ˑl--pɑˑ-ə̆-n----------------
40 Makkum pinəkiˑə̆l
pi----n---------ə---kə̆-l---
40 Mechelen pɑ̝ːninzənkæːl
pɑ̝ː----n--i-nz---ə-n-k-æː-l---
40 Middelburg pinɪ̃zə̆ke̞ːl̩
pi----n--ɪ̃--z---ə̆---k-e̞ː----
40 Middelstum pinĩn̆keˑl
pi----n-----------k--l---
40 Midsland pinɪndəkeːl
pi----n--ɪ-nd---ə---k--l---
40 Nes pin̩əkeˑl
pi-------------ə---k--l---
40 Nieuwveen paɪ̆nɪməke̝ə̆l
paɪ̆----n--ɪ-m----ə---k-e̝ə̆-l---
40 Nordhorn tɪnˑhɑls
------t--ɪ---------h-ɑ-l-s-
40 Norg tɪndəhɑls
------t--ɪ-nd---ə---h-ɑ-l-s-
40 Oldehove tĩŋ̆keˑl
------t---ŋ̆--------k--l---
40 Ommen tɪnˑh̆ɑls
------t--ɪ----------ɑ-l-s-
40 Onstwedde tɪndəkeˑl
------t--ɪ-nd---ə---k--l---
40 Oost-Vlieland keˑlpin
k-l--p--i-n----------------
40 Oosterhout pinindəkɛˑə̆l
pi----n--i-nd---ə---kɛˑə̆-l---
40 Polsbroek ətɑnzəke̝l
-ə----t--ɑ-nz---ə---k--l---
40 Protasovo hɔˑlsvəɪdoɑɣ
hɔˑ-ls-v--əɪ-d-------------ɣ-
40 Putten seˑr̆tɪndəkeˑə̆l
s---t--ɪ-nd---ə---kə̆-l---
40 Raeren piŋêˑə̆nəhɔ̂ːs
pi----ŋêˑ-ə̆-n----ə---h-ɔ̂ː---s-
40 Ravenstein pɛˑĭnɪndəkɛˑl
pɛˑ---n--ɪ-nd---ə---k-ɛˑ-l---
40 Renesse pinɪ̃zəŋ̆keˑl
pi----n--ɪ̃--z---ə-ŋ̆-k--l---
40 Reninge sɪˑə̆rɪ̃n̆zəkeˑlə
sɪˑə̆---r--ɪ̃-z---ə---k--l--ə
40 Riethoven ətɪnzənkêˑə̆l
-ə----t--ɪ-nz---ə-n-kêˑə̆-l---
40 Roodeschool tĩŋ̆keˑl
------t---ŋ̆--------k--l---
40 Roosendaal keˑlpɛˑĭn
k-l--pɛˑ--n----------------
40 Roswinkel tɪndh̆aːls
------t--ɪ-nd---------l-s-
40 Ruinen tɪ̃n̆dh̆ɑls
------t--ɪ̃-d--------ɑ-l-s-
40 Schagen keˑlpɑ̹in
k-l--pɑ̹-i-n----------------
40 Schiermonnikoog pininəkeˑl
pi----n--i-n----ə---k--l---
40 Schildwolde tɪŋkeˑl
------t--ɪ-ŋ--------k--l---
40 Sexbierum pininəkeːl
pi----n--i-n----ə---k--l---
40 Sneek pinəkeˑl
pi----n---------ə---k--l---
40 Soest pɪ̝ŋɪnzəke̝ˑl
pɪ̝----ŋ--ɪ-nz---ə---k-e̝ˑ-l---
40 Spankeren pinɪndəkɛˑl
pi----n--ɪ-nd---ə---k-ɛˑ-l---
40 Stadskanaal tɪŋkeˑl
------t--ɪ-ŋ--------k--l---
40 Standard Dutch keːlpɛˑĭn
k-l--pɛˑ--n----------------
40 Standard German hɑlsʃmɛʀts
hɑ-ls-ʃ-mɛʀt--------------s-
40 Steenbeek sɪ̝ˑə̆rɪ̞̃n̆zəkeˑlə
sɪ̝ˑə̆---r--ɪ̞̃-z---ə---k--l--ə
40 Steenwijk pinɪndəkeːl
pi----n--ɪ-nd---ə---k--l---
40 Stiens pininəkeˑl
pi----n--i-n----ə---k--l---
40 Surhuisterveen pininəhɔls
pi----n--i-n----ə---h-ɔ-l-s-
40 Tegelen piˑnɪndənɛk
p----n--ɪ-nd---ə-nɛk-------
40 Tienen kɪˑə̆lpɛˑn
kɪˑə̆l--p--ɛˑ-n----------------
40 Tjamsweer tĩn̆keˑl
------t-----------k--l---
40 Ureterp ətinəhɔls
-ə----t--i-n----ə---h-ɔ-l-s-
40 Vaassen kæːlpiˑnə
kæː-l--p---n----------ə-----
40 Veenendaal pɛˑĭndəkeˑl
pɛˑ--------nd---ə---k--l---
40 Venray pǐˑnɪndəkɛ̂ːl
pǐˑ----n--ɪ-nd---ə---k-ɛ̂ː-l---
40 Vianen ətɪnzəkeˑə̆l
--ə---t--ɪ-nz---ə---kə̆-l---
40 Vreren pɑˑə̆nzəŋkɛːl
pɑˑ-------ə̆-nz---ə-ŋ-k-ɛː-l---
40 Warffum tĩŋ̆keˑl
------t---ŋ̆--------k--l---
40 Wessingtange tɪndəkeˑlə
------t--ɪ-nd---ə---k--l--ə
40 West-Terschelling ətĩˑsĩkeːl
-ə----t--ĩˑ--s------k--l---
40 Wijhe kɛːlpiˑnə
kɛː-l--p---n----------ə-----
40 Wijnegem pæ̞ˑni̞n̆zæ̞̃ŋ̆ke̞ˑə̞̆l̠
pæ̞ˑ----n---z---æ̞̃-ŋ̆-ke̞ˑə̞̆----
40 Winschoten tɪŋkeˑl
------t--ɪ-ŋ--------k--l---
40 Zelzate keˑlpɛˑnə
k-l--p--ɛˑ-n----------ə-----
40 Zevendonk pa̠ˑĭnĩ̞n̆zəŋ̆ke̞ˑl̠
pa̠ˑ---n--ĩ̞-z---ə-ŋ̆-k-e̞ˑ----
40 Zierikzee pinɪn̆zəŋkeˑĭlə
pi----n--ɪ-z---ə-ŋ-k-l--ə
40 Zijldijk tĩˑn̆keˑl
------t--ĩˑ---------k--l---
40 Zoetermeer pæˑɪ̆nɪnzəkeˑə̆l
pæˑɪ̆---n--ɪ-nz---ə---kə̆-l---
40 Zoutkamp pininh̆ɑˑls
pi----n--i-n---------ɑˑ-l-s-
40 Zuidhorn tĩn̆dəkeˑl
------t---d---ə---k--l---
40 Zuidlaren tɪndh̆ɑːls
------t--ɪ-nd--------ɑː-l-s-

Concept: acorns (ID: 2)
CogID Language Entry Aligned Entry
140 Aalten ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Adorp ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Almelo ɛĭkəls
ɛ-kəl----s--
140 Almkerk aĭkəlt̞jəs
a-kəljə-s--
140 Alveringem ɪˑɛ̆kl̩s
ɪˑ-ɛ̆k-----s--
140 Assen ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Aubel ɪˑăkəʀə
ɪˑ-kəʀ--ə----
140 Baelen ɪˑə̂̆kəʀə
ɪˑ-ə̂̆kəʀ--ə----
140 Beek ɛˑĭkələ
ɛˑ-kəl--ə----
140 Beets iˑkəls
--kəl----s--
140 Bekegem ɪ̝ˑə̆kl̩s
ɪ̝ˑ-ə̆k-----s--
140 Bergum iːkəls
--kəl----s--
140 Bierum ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Bolsward ikəls
--ikəl----s--
140 Borger ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Born ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Bottelare iˑə̆kls
-ə̆k-l----s--
140 Boutersem ixəls
--ixəl----s--
140 Breskens ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Damme ɪˑə̆kl̩s
ɪˑ-ə̆k-----s--
140 Delft æ̝ˑkəls
--æ̝ˑkəl----s--
140 Den Burg aˑkərtjəs
--kərtjə-s--
140 Den Oever ɛikəls
--ɛikəl----s--
140 Doetinchem ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Dokkum ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Drongelen ɛĭkəls
ɛ-kəl----s--
140 Dussen ɛĭkəls
ɛ-kəl----s--
140 Emmen ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Eupen eˑĭkələ
-kəl--ə----
140 Ferwerd ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Finsterwolde ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Franeker ɛˑĭkə̆ls
ɛˑ-kə̆l----s--
140 Garmerwolde ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Geel ɪ̞kl̩s
--ɪ̞k-----s--
140 Gemert ɪkəls
--ɪkəl----s--
140 Geraardsbergen iˑə̆kls
-ə̆k-l----s--
140 Gits ɪ̝ˑə̆ʔls
ɪ̝ˑ-ə̆ʔ-l----s--
140 Goirle e̝ˑkəls
--e̝ˑkəl----s--
140 Grimbergen iˑə̆kə̆lə
-ə̆kə̆l--ə----
140 Groningen ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Grouw ikəls
--ikəl----s--
140 Haarlem ɛikəls
--ɛikəl----s--
140 Hardenberg ɛkəl
--ɛkəl-------
140 Harlingen ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Heemskerk ɛĭkəls
ɛ-kəl----s--
140 Heerenveen ikəls
--ikəl----s--
140 Heerhugowaard ɑ̹ikəls
ɑ̹-ikəl----s--
140 Hekelgem iˑə̆kəln
-ə̆kəl----n--
140 Helmond ˌjɪkəls
-ˌjɪkəl----s--
140 Hengelo ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Hindeloopen ikəls
--ikəl----s--
140 Hollum eˑkəls
--kəl----s--
140 Hoogezand ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Hoogstede ɛkə̆ls
--ɛkə̆l----s--
140 Houthalen i̞kəln̩
--kəl------
140 Huizen aˑĭkə̆ls
-kə̆l----s--
140 Ingooigem i̞ˑə̆kɪ̝noˑtn
i̞ˑ-ə̆kɪ̝-n-tn--
140 Kampen ɛkə̆ls
--ɛkə̆l----s--
140 Kapelle ɛˑĭkl̩s
ɛˑ-k-----s--
140 Kapelle-Broek ɪ̝ˑə̆ʔl̩s
ɪ̝ˑ-ə̆ʔ-----s--
140 Kerkrade eˑxəltʃəʀ
--xəlt---ʃəʀ
140 Kieldrecht iˑə̆kəls
-ə̆kəl----s--
140 Kinrooi ɛˑĭkələ
ɛˑ-kəl--ə----
140 Kollum ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Lamswaarde ɪˑəkl̩s
ɪˑ-ək-----s--
140 Langweer ikəls
--ikəl----s--
140 Laren ɛĭkəls
ɛ-kəl----s--
140 Lebbeke iːə̆kəln
--iːə̆kəl----n--
140 Leeuwarden ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Lemele ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Lippelo iˑə̆kələ
-ə̆kəl--ə----
140 Makkum ikəls
--ikəl----s--
140 Mechelen iːkəls
--kəl----s--
140 Middelburg æ̞ˑkəl̆s
--æ̞ˑkə----s--
140 Middelstum ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Midsland ɛikəls
--ɛikəl----s--
140 Nes ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Nieuwveen aˑɪ̆kəls
-ɪ̆kəl----s--
140 Nordhorn ɛkə̆l
--ɛkə̆l-------
140 Norg ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Oldehove ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Ommen ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Onstwedde ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Oost-Vlieland ɛˑikəls
ɛˑ-ikəl----s--
140 Oosterhout ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Polsbroek aɪ̆kəls
--aɪ̆kəl----s--
140 Protasovo ʒoluƫ
---ʒol--u-ƫ--
140 Putten ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Raeren êːʃələ
--êːʃəl--ə----
140 Ravenstein ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Renesse ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Reninge ɪˑə̆kənøˑtn
ɪˑ-ə̆kən--øˑtn--
140 Riethoven økəls
--økəl----s--
140 Roodeschool ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Roosendaal ɪˑə̆kəlz
ɪˑ-ə̆kəl----z--
140 Roswinkel ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Ruinen ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Schagen ɑikəls
--ɑikəl----s--
140 Schiermonnikoog ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Schildwolde ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Sexbierum ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Sneek ikəls
--ikəl----s--
140 Soest æɪ̆kəls
--æɪ̆kəl----s--
140 Spankeren ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Stadskanaal ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Standard Dutch ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Standard German ɑˑĭxəln
ɑˑ-xəl----n--
140 Steenbeek eˑkl̩nøˑtn
--k-n-øˑtn--
140 Steenwijk ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Surhuisterveen iˑkəls
--kəl----s--
140 Tegelen ɛĭkəls
ɛ-kəl----s--
140 Tienen ɛˑkəls
--ɛˑkəl----s--
140 Tjamsweer ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Ureterp ikəls
--ikəl----s--
140 Vaassen ɛĭkəls
ɛ-kəl----s--
140 Veenendaal aˑĭkəls
-kəl----s--
140 Venray ɛ̝ːkəls
--ɛ̝ːkəl----s--
140 Vianen aˑĭkəls
-kəl----s--
140 Vreren e̞ˑə̆kə̆lə
e̞ˑ-ə̆kə̆l--ə----
140 Warffum ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Werchter iˑə̆kəls
-ə̆kəl----s--
140 Wessingtange ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 West-Terschelling ɛikəls
--ɛikəl----s--
140 Wijhe ɛĭkə̆ls
ɛ-kə̆l----s--
140 Wijnegem i̞ˑɪ̆kl̩̠s
i̞ˑ-ɪ̆k-l̩̠----s--
140 Winschoten ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Zelzate ɪˑə̆kə̆l̆s
ɪˑ-ə̆kə̆----s--
140 Zevendonk ɪkl̩s
--ɪk-----s--
140 Zierikzee ɛˑĭkəls
ɛˑ-kəl----s--
140 Zijldijk ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Zoetermeer ɑˑkərs
--ɑˑkər----s--
140 Zoutkamp ɛkl̩s
--ɛk-----s--
140 Zuidhorn ɛkəls
--ɛkəl----s--
140 Zuidlaren ɛkəls
--ɛkəl----s--

Concept: against (ID: 3)
CogID Language Entry Aligned Entry
75 's-Gravenvoeren tîɪŋə
-t----ɪŋə
75 's-Herenberg teɣə
-t--e-ɣə--
75 Aalsmeer tøˑɣ̠ə̃
-t--øˑ-ɣ̠ə̃--
75 Aalst tˑeˑɣə
----ɣə--
75 Aalten tɛɣə
-t--ɛ-ɣə--
75 Aarschot teˑɣə
-t---ɣə--
75 Adorp teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Almelo teːɣŋ̩
-t---ɣ-ŋ̩-
75 Almkerk tɪˑɣə
-t--ɪˑ-ɣə--
75 Alveringem teɣ̃n̆
-t--e-ɣ̃--
75 Amersfoort teˑɣə
-t---ɣə--
75 Anjum tsjɪ̃
-tsjɪ̃-----
75 Appelscha 1 teːɡŋ̩̆
-t---ɡ-ŋ̩̆-
75 Appelscha 2 sjɪ
sj--ɪ-----
75 Arendonk teˑɣə
-t---ɣə--
75 Assen teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Assenede teˑɣ̆
-t---ɣ̆---
75 Bakel teɣə
-t--e-ɣə--
75 Bakkeveen tsjɪ̃
-tsjɪ̃-----
75 Balen te̞ˑɣ̆ə̆
-t--e̞ˑ-ɣ̆ə̆--
75 Barneveld teɣə
-t--e-ɣə--
75 Beek teˑɣə
-t---ɣə--
75 Beets tsjɪ
-tsjɪ-----
75 Beilen teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Bekegem teˑɣ̠ə̃
-t---ɣ̠ə̃--
75 Bellegem teˑə̆
-t----ə̆--
75 Bellingwolde teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Bergentheim teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Bergum tjɪ̃
-t-jɪ̃-----
75 Berkel tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Beveren teˑɣə
-t---ɣə--
75 Bierum teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Boom te̞ˑɣə
-t--e̞ˑ-ɣə--
75 Borger te̝ˑɡ̆ŋ̩
-t--e̝ˑ-ɡ̆-ŋ̩-
75 Born tɛˑŋə
-t--ɛˑ---ŋə
75 Breskens teˑɣ̥̆n̆
-t---ɣ̥̆--
75 Brugge teˑɣə
-t---ɣə--
75 Buggenhout teˑɣə
-t---ɣə--
75 Clinge teˑɣ̥ə
-t---ɣ̥ə--
75 Coevorden teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Dalfsen teˑə̆ŋˑ
-t----ə̆ŋˑ-
75 Damme teˑɣ̠ə
-t---ɣ̠ə--
75 De Rijp tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Deil tɪːɣə
-t--ɪː-ɣə--
75 Delft teˑɣə̃
-t---ɣə̃--
75 Den Burg tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Den Dungen teɣə
-t--e-ɣə--
75 Den Oever tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Dieren teˑɣən
-t---ɣən-
75 Diest teˑɣə
-t---ɣə--
75 Doetinchem teɣə
-t--e-ɣə--
75 Dongen tɪˑɣə
-t--ɪˑ-ɣə--
75 Donkerbroek 1 sjɪ
sj--ɪ-----
75 Donkerbroek 2 teˑɣŋ̩̆
-t---ɣ-ŋ̩̆-
75 Doorn tøˑɣə
-t--øˑ-ɣə--
75 Driebergen tø̝ɣə
-t--ø̝-ɣə--
75 Drongelen teˑɣə
-t---ɣə--
75 Dussen tɪˑɣə
-t--ɪˑ-ɣə--
75 Echt tɛˑɣə
-t--ɛˑ-ɣə--
75 Eelde teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Eext te̝ˑɡ̆ŋ̩
-t--e̝ˑ-ɡ̆-ŋ̩-
75 Egmond aan Zee te̞ˑɣə
-t--e̞ˑ-ɣə--
75 Eibergen teːɣən̆
-t---ɣə-
75 Emlichheim teːə̆ŋ
-t-----eːə̆ŋ-
75 Emmen teːɣŋ̩
-t---ɣ-ŋ̩-
75 Enkhuizen tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Essen teˑɣ̆̃ə̃
-t---ɣ̆̃ə̃--
75 Fijnaart teˑĭɣə
-t----ɣə
75 Finsterwolde teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Franeker tøˑɣə̃
-t--øˑ-ɣə̃--
75 Garmerwolde teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Geel teˑɣə
-t---ɣə--
75 Geldrop teɣə
-t--e-ɣə--
75 Gemert teɣə
-t--e-ɣə--
75 Gent te̞ɣə
-t---ɣə--
75 Geraardsbergen teˑɣə
-t---ɣə--
75 Gistel teˑɣ̠ə̃
-t---ɣ̠ə̃--
75 Gits te̞ˑɣ̠ə̃
-t--e̞ˑ-ɣ̠ə̃--
75 Goes teˑɣ̠ə̆
-t---ɣ̠ə̆--
75 Goirle teˑɣə
-t---ɣə--
75 Gramsbergen teːə̆ŋˑ
-t-----eːə̆ŋˑ-
75 Grijpskerk teˑɡŋ̩
-t---ɡ-ŋ̩-
75 Grimbergen teˑɣə
-t---ɣə--
75 Groenendijk teˑɣə
-t---ɣə--
75 Groenlo teˑŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Groesbeek tɛˑɣə
-t--ɛˑ-ɣə--
75 Grolloo te̝ˑɡ̆ŋ̩
-t--e̝ˑ-ɡ̆-ŋ̩-
75 Haarlem teɣən̆
-t--e-ɣə-
75 Hallum tsjɪ̃
-tsjɪ̃-----
75 Hardenberg teːə̆ŋˑ
-t-----eːə̆ŋˑ-
75 Harlingen tø̃ˑ
-t--ø̃ˑ-----
75 Hasselt te̝ˑə̆ŋˑ
-t--e̝ˑ--ə̆ŋˑ-
75 Heemskerk teɣə
-t--e-ɣə--
75 Heerewaarden te̞ˑɣə
-t--e̞ˑ-ɣə--
75 Heerhugowaard tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Hekelgem teɣə
-t--e-ɣə--
75 Heldergem teˑɣə
-t---ɣə--
75 Herselt teˑɣə
-t---ɣə--
75 Hoenderlo teˑɣə
-t---ɣə--
75 Hollum tøɣə̃
-t--ø-ɣə̃--
75 Holwerd tsjɪ̃
-tsjɪ̃-----
75 Hoogstede teːə̆ŋ
-t-----eːə̆ŋ-
75 Hoorn te̞ˑɣə
-t--e̞ˑ-ɣə--
75 Horn tɛˑŋə
-t--ɛˑ---ŋə
75 Houthalen teɣə
-t--e-ɣə--
75 Houthulst teˑɣ̠n
-t---ɣ̠-n-
75 Huizen ˌtøˑɣən̆
-ˌt--øˑ-ɣə-
75 Humbeek teˑɣə
-t---ɣə--
75 IJsselmuiden teˑə̆ŋˑ
-t----ə̆ŋˑ-
75 Ingooigem teˑə̃
-t----ə̃--
75 Itegem teˑɣə̃
-t---ɣə̃--
75 Itterbeck teːə̆ŋˑ
-t-----eːə̆ŋˑ-
75 Jubbega sjɪ
sj--ɪ-----
75 Kalken teˑɣə
-t---ɣə--
75 Kalmthout teˑɣə
-t---ɣə--
75 Kampen te̞ˑə̆ŋˑ
-t--e̞ˑ--ə̆ŋˑ-
75 Kampenhout teˑɣə
-t---ɣə--
75 Kapelle-Broek teˑɣ̠ə̃
-t---ɣ̠ə̃--
75 Kieldrecht teˑɣə
-t---ɣə--
75 Kinrooi teˑɣə
-t---ɣə--
75 Klaaswaal teˑɣə
-t---ɣə--
75 Koekange teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Koog aan de Zaan tøˑɣə
-t--øˑ-ɣə--
75 Kortrijk teˑɣə
-t---ɣə--
75 Kuinder tøːɡŋ̩
-t--øː-ɡ-ŋ̩-
75 Lamswaarde teɣ̥ə̆
-t--e-ɣ̥ə̆--
75 Langeraar tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Langeveen teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Langweer sjɪ
sj--ɪ-----
75 Laren teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Lattrop teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Lauw teˑɣə
-t---ɣə--
75 Lebbeke tɛɣə
-t--ɛ-ɣə--
75 Lekkerkerk tøˑɣə
-t--øˑ-ɣə--
75 Lemmer sjɪ
sj--ɪ-----
75 Lippelo tɛɣə
-t--ɛ-ɣə--
75 Lochristi teˑɣə
-t---ɣə--
75 Loon op Zand tɪːɣə
-t--ɪː-ɣə--
75 Lot tɛˑĭɣə
-t--ɛˑ--ɣə
75 Makkum tsjɪ̃
-tsjɪ̃-----
75 Marum teˑɡŋ̩
-t---ɡ-ŋ̩-
75 Mechelen te̞ˑĭɣə
-t--e̞ˑ--ɣə
75 Meerssen teˑɣə
-t---ɣə--
75 Meijel teˑɣə
-t---ɣə--
75 Middelburg te̞ˑɣ̥ə̃
-t--e̞ˑ-ɣ̥ə̃--
75 Middelkerke teˑɣ̠n
-t---ɣ̠-n-
75 Middelstum teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Moerbeke tˑəɣ̆ə
---ə-ɣ̆ə--
75 Monnickenwerf tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Moorslede teˑɣn
-t---ɣ-n-
75 Nazareth tˑeˑɣə
----ɣə--
75 Nes tøɣə̃
-t--ø-ɣə̃--
75 Neuenhaus teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Niekerk teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Nieuw Schoonebeek te̞ːə̆ŋˑ
-t-----e̞ːə̆ŋˑ-
75 Nieuwkerke teˑɣ̆ə̃
-t---ɣ̆ə̃--
75 Nieuwveen tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Noordwolde teːɡŋ̩̆
-t---ɡ-ŋ̩̆-
75 Nordhorn teˑŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Norg te̝ˑɣ̆ŋ̩
-t--e̝ˑ-ɣ̆-ŋ̩-
75 Nunspeet teˑɣə̆n
-t---ɣə̆n-
75 Odoorn te̝ˑɡ̆ŋ̩
-t--e̝ˑ-ɡ̆-ŋ̩-
75 Oelegem te̞ˑĭɣə
-t--e̞ˑ--ɣə
75 Oirschot teˑɣə
-t---ɣə--
75 Oldebroek teːə̆ŋˑ
-t-----eːə̆ŋˑ-
75 Oldehove teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Oldemarkt teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Oldenzaal teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Ommen te̝ˑə̆ŋˑ
-t--e̝ˑ--ə̆ŋˑ-
75 Onstwedde teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Oost-Vlieland teˑɣə
-t---ɣə--
75 Oostende teˑɣə̆
-t---ɣə̆--
75 Oosterend tsjɪ
-tsjɪ-----
75 Oosterhout teˑɣə
-t---ɣə--
75 Oostkamp teˑɣə̃
-t---ɣə̃--
75 Oostkerke teˑɣ̠n
-t---ɣ̠-n-
75 Ootmarsum teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Opperdoes tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Orvelte te̝ɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Ossendrecht teˑɣə
-t---ɣə--
75 Oudega tsjɪ̃
-tsjɪ̃-----
75 Oudeschoot sjɪ
sj--ɪ-----
75 Overijse tɛˑɣə
-t--ɛˑ-ɣə--
75 Overpelt teˑɣə
-t---ɣə--
75 Papendrecht teˑɣə
-t---ɣə--
75 Peize teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Protasovo jeəjən
-j---jən-
75 Putten teɣə
-t--e-ɣə--
75 Radewijk te̝ːə̆ŋˑ
-t-----e̝ːə̆ŋˑ-
75 Raeren ɑ
----ɑ-----
75 Ravenstein te̞ˑɣə
-t--e̞ˑ-ɣə--
75 Renesse teˑɣə̃
-t---ɣə̃--
75 Reninge teˑɣ̠̆ə
-t---ɣ̠̆ə--
75 Renkum teɣə
-t--e-ɣə--
75 Riethoven tɛˑĭɣə
-t--ɛˑ--ɣə
75 Rijkevoort tɛ̝ɣə
-t--ɛ̝-ɣə--
75 Ronse teˑɣə
-t---ɣə--
75 Roodeschool teˑɣ̆ŋ̩
-t---ɣ̆-ŋ̩-
75 Roosendaal ˌteˑɣə
-ˌt---ɣə--
75 Roswinkel teˑɣŋ̩
-t---ɣ-ŋ̩-
75 Rottevalle tsjɪ̃
-tsjɪ̃-----
75 Rouveen teˑə̆ŋˑ
-t----ə̆ŋˑ-
75 Ruinen teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Schagen tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Scheemda teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Schiermonnikoog tjɪ̃
-t-jɪ̃-----
75 Schildwolde teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Schoonebeek teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Sint Annaparochie tøˑɣə̃
-t--øˑ-ɣə̃--
75 Sittard tɛˑɣə
-t--ɛˑ-ɣə--
75 Sneek tøˑə̆n
-t--øˑ--ə̆n-
75 Soest tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Spakenburg teɣə
-t--e-ɣə--
75 Spankeren teˑɣn̩
-t---ɣ--
75 Stadskanaal teˑɣ̆ŋ̩
-t---ɣ̆-ŋ̩-
75 Standard Dutch teˑɣə
-t---ɣə--
75 Standard German tsuː
-ts------
75 Staphorst teːə̆ŋ
-t-----eːə̆ŋ-
75 Staveren tøɣə̃
-t--ø-ɣə̃--
75 Stedum teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Steenbergen teˑɣə
-t---ɣə--
75 Steenwijk teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Stiens sjɪ̃
sj--ɪ̃-----
75 Surhuisterveen tsjɪ̃
-tsjɪ̃-----
75 Susteren tɛˑɣə
-t--ɛˑ-ɣə--
75 Tegelen tɛ̝ˑɣə
-t--ɛ̝ˑ-ɣə--
75 Thisselt teˑɣə
-t---ɣə--
75 Tietjerk sjɪ̃
sj--ɪ̃-----
75 Tilligte teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Tjalleberd 1 tsjɪ
-tsjɪ-----
75 Tjamsweer teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Tubbergen tɛɣ̟ə̆n
-t--ɛ-ɣ̟ə̆n-
75 Ulft teɣə
-t--e-ɣə--
75 Urk tʏə̆ɣən
-t--ʏə̆-ɣən-
75 Usselo teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Utrecht ˌtøˑɣə̆
-ˌt--øˑ-ɣə̆--
75 Veendam teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Veenendaal teˑɪ̆ɣə
-t----ɪ̆ɣə
75 Veenwouden tsjɪ̃
-tsjɪ̃-----
75 Velm teˑɣə
-t---ɣə--
75 Venlo tɛˑɣə
-t--ɛˑ-ɣə--
75 Venray teˑɣə
-t---ɣə--
75 Vertrijk tɛˑĭɣə
-t--ɛˑ--ɣə
75 Veurne teˑɣə̃
-t---ɣə̃--
75 Vianen tøɣə
-t--ø-ɣə--
75 Volendam te̹ɣə
-t---ɣə--
75 Vollenhove teˑə̆ɣŋ̩
-t--ə̆ɣ-ŋ̩-
75 Vreeswijk ˌtøˑɣə̃
-ˌt--øˑ-ɣə̃--
75 Vreren tɛɣə
-t--ɛ-ɣə--
75 Vriezenveen tiˑə̆ŋ
-t----ə̆ŋ-
75 Wagenborgen teˑɡ̆ŋ̩
-t---ɡ̆-ŋ̩-
75 Waregem tø̞ˑə̃
-t--ø̞ˑ--ə̃--
75 Warmond teˑɣə
-t---ɣə--
75 Wateringen teĭˑɣə
-t--e--ĭˑɣə
75 Wemmel teˑɣə
-t---ɣə--
75 Werchter teˑɣə
-t---ɣə--
75 Wessingtange teˑɡ̆ŋ
-t---ɡ̆-ŋ-
75 West-Terschelling tsjɪ
-tsjɪ-----
75 Westergeest tsjɪ̃
-tsjɪ̃-----
75 Westkapelle te̞ɣə̃
-t---ɣə̃--
75 Wierden teːɣŋ̩
-t---ɣ-ŋ̩-
75 Wijhe teːŋˑ
-t-----ŋˑ-
75 Wijk bij Duurstede teˑɣə
-t---ɣə--
75 Wijnegem te̞ˑɣ̆ə
-t--e̞ˑ-ɣ̆ə--
75 Wilsum teːə̆ŋˑ
-t-----eːə̆ŋˑ-
75 Wingene te̞ɣə̆̃
-t---ɣə̆̃--
75 Winschoten teˑɡ̆ŋ̆
-t---ɡ̆-ŋ̆-
75 Woesten teˑɣ̠ə̃
-t---ɣ̠ə̃--
75 Workum tsjɪ
-tsjɪ-----
75 Woudenberg teˑɣə
-t---ɣə--
75 Zalk teːɡŋ̩
-t---ɡ-ŋ̩-
75 Zeeland teɣə
-t--e-ɣə--
75 Zelzate teˑɣə
-t---ɣə--
75 Zierikzee teˑɣən̆
-t---ɣə-
75 Zoetermeer tøˑɣə
-t--øˑ-ɣə--
75 Zolder teˑɣə
-t---ɣə--
75 Zomergem teˑɣə
-t---ɣə--
75 Zuidbarge teːə̆ŋˑ
-t-----eːə̆ŋˑ-
75 Zuidhorn teˑɡŋ̩
-t---ɡ-ŋ̩-
75 Zuidlaren te̝ˑɡ̆ŋ̩
-t--e̝ˑ-ɡ̆-ŋ̩-
75 Zundert teˑɣə
-t---ɣə--
75 Zwevegem teˑɣ̠̆n
-t---ɣ̠̆-n-
75 Zwinderen teːŋˑ
-t-----ŋˑ-

Concept: also (ID: 4)
CogID Language Entry Aligned Entry
90 's-Gravenvoeren ʊ̝̂ːx
-ʊ̝̂ːx
90 's-Herenberg ok
-ok
90 Aalsmeer ʊk
-ʊk
90 Aalst uˑɛ̆k
ɛ̆k
90 Aalten ok
-ok
90 Aarschot uˑə̆k
ə̆k
90 Adorp oˑk
-k
90 Almelo oˑk
-k
90 Almkerk ʊk
-ʊk
90 Alveringem ɔk
-ɔk
90 Amersfoort ɔk
-ɔk
90 Anjum ɛk
-ɛk
90 Appelscha 1 ʊk
-ʊk
90 Appelscha 2 ɪk
-ɪk
90 Arendonk ɔ̝k
-ɔ̝k
90 Assen ok
-ok
90 Assenede y̞ə̆k
-y̞ə̆k
90 Aubel ôːx
-ôːx
90 Baelen ôːx
-ôːx
90 Bakel ok
-ok
90 Bakkeveen ɪk
-ɪk
90 Balen ʊ̝k
-ʊ̝k
90 Barneveld ok
-ok
90 Bathmen ʊk
-ʊk
90 Beek ɔˑŭx
ɔˑx
90 Beets ɛk
-ɛk
90 Beilen ʊk
-ʊk
90 Bekegem oˑk
-k
90 Bellegem uˑə̆k
ə̆k
90 Bellingwolde oˑk
-k
90 Bergentheim oˑk
-k
90 Bergum ɛk
-ɛk
90 Berkel ɔk
-ɔk
90 Beveren uːə̆k
-uːə̆k
90 Bierum oˑk
-k
90 Blankenberge ok
-ok
90 Bollezeele oˑk
-k
90 Bolsward ɔk
-ɔk
90 Boom o̝ˑə̆k
o̝ˑə̆k
90 Borger ok
-ok
90 Born ɔ̂ˑŭx
ɔ̂ˑx
90 Bottelare ʏk
-ʏk
90 Boutersem uk
-uk
90 Bree oˑŭx
x
90 Breskens uk
-uk
90 Brielle o̞ˑŭk
o̞ˑk
90 Bronkhorst oˑk
-k
90 Brugge o̞ˑk
-o̞ˑk
90 Budel ux
-ux
90 Buggenhout uˑɛ̆k
ɛ̆k
90 Clinge ʏk
-ʏk
90 Coevorden ʊk
-ʊk
90 Dalfsen oˑk
-k
90 Damme uə̆k
-uə̆k
90 De Rijp ʊk
-ʊk
90 Dedemsvaart oˑk
-k
90 Delden ʊk
-ʊk
90 Delft o̞ˑŭk
o̞ˑk
90 Den Burg ʊk
-ʊk
90 Den Dungen ok
-ok
90 Den Oever ʊk
-ʊk
90 Diepenbeek ôːx
-ôːx
90 Dieren ok
-ok
90 Diest ɔk
-ɔk
90 Doetinchem ok
-ok
90 Dokkum ʊk
-ʊk
90 Dongen ʊk
-ʊk
90 Donkerbroek 1 ɛk
-ɛk
90 Donkerbroek 2 ʊk
-ʊk
90 Doorn ok
-ok
90 Driebergen ok
-ok
90 Drongelen ʊk
-ʊk
90 Druten ok
-ok
90 Dussen ʊk
-ʊk
90 Dwingelo oˑk
-k
90 Echt ɔ̂ˑŭx
ɔ̂ˑx
90 Eelde ʊk
-ʊk
90 Eenrum oˑk
-k
90 Eext ʊk
-ʊk
90 Egmond aan Zee o̞k
-k
90 Eibergen ʊk
-ʊk
90 Emlichheim ʊk
-ʊk
90 Emmen oˑk
-k
90 Enkhuizen ok
-ok
90 Essen o̝ˑə̆k
o̝ˑə̆k
90 Eupen ôːx
-ôːx
90 Ferwerd ɛk
-ɛk
90 Fijnaart ʊk
-ʊk
90 Finsterwolde oˑk
-k
90 Franeker ʊ̞k
-ʊ̞k
90 Garmerwolde oˑk
-k
90 Geel ɔk
-ɔk
90 Geldrop ok
-ok
90 Gemert ok
-ok
90 Gent yk
-yk
90 Geraardsbergen u̜ˑk
-u̜ˑk
90 Gierle o̝ˑə̆k
o̝ˑə̆k
90 Gistel oˑk
-k
90 Gits ʊk
-ʊk
90 Goes ʊk
-ʊk
90 Goirle ʊk
-ʊk
90 Gramsbergen ʊk
-ʊk
90 Grijpskerk ʊk
-ʊk
90 Grimbergen uk
-uk
90 Groenendijk u̞k
-k
90 Groenlo ʊ̞k
-ʊ̞k
90 Groesbeek ok
-ok
90 Grolloo ʊk
-ʊk
90 Groningen oˑk
-k
90 Grouw ɛk
-ɛk
90 Haaksbergen ɔ̝k
-ɔ̝k
90 Haarlem oə̆k
-oə̆k
90 Hallum ɛk
-ɛk
90 Hardenberg ʊk
-ʊk
90 Hardinxveld ʊk
-ʊk
90 Harlingen uk
-uk
90 Hasselt oˑk
-k
90 Hattem oˑk
-k
90 Heemskerk o̞k
-k
90 Heerenveen uk
-uk
90 Heerewaarden ok
-ok
90 Heerhugowaard ʊk
-ʊk
90 Hekelgem uk
-uk
90 Heldergem yk
-yk
90 Helmond o̝k
-k
90 Hengelo ʊk
-ʊk
90 Herselt ɔk
-ɔk
90 Hindeloopen ɛk
-ɛk
90 Hingene ʊk
-ʊk
90 Hoenderlo ok
-ok
90 Hollandscheveld oˑk
-k
90 Hollum ʊk
-ʊk
90 Holwerd ɛk
-ɛk
90 Hondegem o̝ˑk
-o̝ˑk
90 Hoogezand oˑk
-k
90 Hoogstede ʊ̞k
-ʊ̞k
90 Hoorn o̞k
-k
90 Horn ɔˑŭx
ɔˑx
90 Houthalen ôˑx
-ôˑx
90 Houthulst o̝ˑə̆k
o̝ˑə̆k
90 Huizen oˑk
-k
90 Humbeek uˑə̆k
ə̆k
90 IJlst ɛk
-ɛk
90 IJsselmuiden oˑk
-k
90 Ingooigem u̞k
-k
90 Itegem u̞ˑə̆k
u̞ˑə̆k
90 Itterbeck ɔ̝k
-ɔ̝k
90 Jubbega ɛk
-ɛk
90 Kalken yək
-k
90 Kalmthout o̝ˑə̆k
o̝ˑə̆k
90 Kampen ʊk
-ʊk
90 Kampenhout uk
-uk
90 Kapelle o̞k
-k
90 Kapelle-Broek o̝k
-k
90 Katwijk aan Zee o̞ˑk
-o̞ˑk
90 Kerkrade o̝x
-x
90 Kieldrecht yək
-k
90 Kinrooi ɔ̂ˑŭx
ɔ̂ˑx
90 Klaaswaal ʊk
-ʊk
90 Koekange oˑk
-k
90 Kollum ʊk
-ʊk
90 Koog aan de Zaan ʊk
-ʊk
90 Kortrijk uˑə̆k
ə̆k
90 Koudekerk ɔk